Hvem kan bli med i nettverket?

Alle norske kommuner og fylkeskommuner kan søke om medlemskap i Sunne kommuner. Hovedkriteriet er at det foreligger en politisk viljeserklæring som støtter nettverkssamarbeidet gjennom vedtak i kommunestyre eller fylkesting. Ta kontakt med sekretariatet for å få mer informasjon, eller for å få tilsendt en eksempelsak for fremlegg i kommmunestyre eller fylkesting.

Her er 10 gode grunner til å være med i Sunne kommuner

Kriterier

Et fruktbart nettverkssamarbeid forutsetter at alle medlemmer bidrar, og opptak i nettverket krever derfor at kommunen eller fylkeskommunen:

  • Utpeker én administrativ og én politisk kontaktperson. Den administrative kontaktpersonen ivaretar den løpende kontakten med nettverkets sekretariat, mens den politiske kontakten deltar på generalforsamling og sørger for utadrettet informasjon om nettverket i kommunestyre/fylkesting og utvalg.
  • Betaler en årlig kontingent som beregnes ut fra følgende utregningsnøkkel: Innbyggertall x 2,02 kr (i 2022). Kontingenten indeksreguleres årlig iht. Deflator. Det er satt en øvre ramme for kontingentbeløp på kr. 90.000 og en nedre ramme på kr. 5.000. Fylkeskommuner betaler automatisk maksbeløpet.
  • Deltar på nettverkssamlinger og andre arrangementer i nettverkets regi. På den årlige nettverkssamlingen møter minimum én fra administrasjonen og én politiker.
  • Informerer om nettverksdeltakelsen på sine nettsider og informerer om sitt folkehelsearbeid til Sunne kommuners sekretariat
  • Slutter seg til nettverkets målsetting og strategi gjennom politisk vedtak i kommunestyre eller fylkesting.

Slik går du frem

Ta kontakt med Vigdis eller Maria i sekretariatet for å ta en uforliktende prat eller melde din interesse. Vi kan gi deg skriftlig materiell som kan brukes i en eventuell saksforberedelse og svare på andre spørsmål du måtte ha.

Nettverkets strategi for 2020 – 2024

Vedtekter

Sammen skaper vi lokalsamfunn som er gode å leve i!

  • «Nettverket gjør meg bedre i jobben min!» Gøran Raade-Andersen Folkehelsekoordinator i Bodø kommune
  • «Sunne kommuner er en spydspiss i folkehelsearbeidet.» Anne Bramo Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet
  • «Det er vanskelig å anslå verdien av økt politisk bevissthet, positiv profilering og de mange ideene jeg har satt ut i livet som et resultat av medlemskapet i Sunne kommuner. Men den er stor.» Dina von Heimburg Folkehelsekoordinator i Levanger kommune
  • «Sunne kommuner gjør oss bedre.» Lene Conradi Ordfører i Asker kommune
  • «Rana har hatt stort utbytte av medlemskapet i Sunne kommuner! Nettverket er tidlig ute med nye tema og jeg har hentet mye inspirasjon og kunnskap her.» Gro Sæten Samfunnsplanlegger i Rana kommune