Du er her: HjemKunnskapslaboratorietSosial bærekraft i lokal samfunnsutvikling

Bærekraftig utvikling har fått økt oppmerksomhet i norske kommuner de senere årene, men det legges ofte lite vekt på den sosiale bærekraftdimensjonen. Samarbeidsprosjektet SOSLOKAL skal utforske hvordan vi kan bruke sosial bærekraft som ny drivkraft i lokal samfunnsutvikling.

Prosjektet er et samarbeid mellom Kristiansand, Stavanger og Fredrikstad kommune, forskningsinstitusjonene By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Sunne kommuner, samt en rekke internasjonale samarbeidspartnere, deriblant andre medlemmer av WHO Healthy Cities.

Felles forståelse

Et av målene i prosjektet er å få en felles forståelse for hva sosial bærekraft betyr for utbyggere, innbyggere, politikere og faglige rådgivere i en lokal sammenheng, forteller Stine Busborg Sagen, prosjektleder og folkehelsekoordinator i Kristiansand kommune.

– Sosial bærekraft handler blant annet om tilhørighet, og muligheten for å være med å påvirke ditt lokalmiljø. Det betyr også å sikre at kommunen blir et best mulig sted å bo for flest mulig, utdyper hun.

En viktig del av arbeidet med å få en bedre forståelse for sosial bærekraft har vært av å lage en litteraturstudie, utført av Hege Hofstad ved NIBR.

Les rapporten «Sosialt bærekraftige lokalsamfunn – en litteraturstudie» her.

Tester verktøy for samskaping

Prosjektet jobber direkte med FNs bærekraftsmål, og skal bidra til å nå målene om mindre sosiale og økonomiske ulikheter, bærekraftige byer og samfunn samt tverrsektorielt samarbeid.

De tre kommunene skal blant annet teste ut verktøyene «Stedskompasset» og «Bylab», som et ledd i å utvikle samskaping som styringsform.

– Stedskompasset er et skotsk verktøy som anbefales av WHO Healthy Cities, og er oversatt og pilottestet av Sunne kommuner. Verktøyet forenkler medvirkning i stedsutvikling og gir innbyggerne større innflytelse på utviklingen av deres nærmiljø. Det er viktig for å sikre sosial bærekraft i lokalsamfunnet, sier Vigids Holm, daglig leder i Sunne kommuner.

En Bylab er en arena for samskaping, dialog og idéutveksling og skal engasjere bredt til involvering i by- og stedsutviklingen.

Bedre kunnskapsgrunnlag for politikere

Å jobbe mer samskapende og innbyggerorientert vil ikke bare gi økt mobilisering i lokalsamfunnet, men også sikre bedre kunnskapsgrunnlag for politikerne når de skal fatte beslutninger. Det tredje elementet prosjektet skal teste ut i de tre byene er «politisk verksted».

Målet er å sikre en tettere kobling mellom kunnskapsgrunnlag og politiske vedtak. I prosjektet utvikler deltakerne nye former for politisk informasjon som løfter fram og synliggjør sosiale bærekraftutfordringer med en klar lokal forankring og ved bruk av lokale virkemidler. 

– Det er ofte mange ulike hensyn å ta når vi politikere treffer beslutninger om hvordan Kristiansand skal utvikles, sier ordfører Jan Oddvar Skisland.

– Å kunne få fremlagt tydelig, relevant kunnskap om den sosiale bærekraften i byen vår vil være viktig for å ivareta det sosiale perspektivet i stedsutviklingen fremover.

Erfaringer fra Kristiansand

Samarbeidsprosjektet varer frem til 2023, og målet er at kunnskapen og innovasjonene som utvikles enkelt vil kunne tilpasses andre norske kommuner, særlig i deres folkehelse- og planarbeid.

Kristiansand var første kommune ut i prosjektet, og gjennomførte i løpet av 2021 de tre hovedaktivitetene Stedskompasset, Bylab og politisk verksted.

Her kan du lese mer om erfaringene fra Kristiansand kommune

Aktivitetene ble blant annet gjennomført i nabolaget Tinnheia i Kristiansand. I videoen under får du et innblikk i hvorfor og hvordan kommunen vil skape mer sosial bærekraft her.

Les også mer om Kristiansands arbeid med å utvikle Tinnheia på deres hjemmesider. Her finner du bl.a. mulighetsstudien «Hei Tinnheia», innspill fra innbyggerne fra bylab og fokusgruppeintervju i SOSLOKAL, samt utredningene som utgjør mulighetsstudien.

Erfaringer fra Stavanger

Stavanger var andre kommune ut i prosjektet, og gjennomførte  de tre hovedaktivitetene våren 2022.

Her kan du lese om erfaringene fra Stavanger kommune.

Aktivitetene ble gjennomført i nabolaget Kvernevik, som skal få et løft i årene som kommer. Les mer om Stavangers arbeid med å utvikle nabolaget på deres hjemmeside her.

Partnerne i prosjektet er:

  • Kristiansand kommune
  • Fredrikstad kommune
  • Stavanger kommune
  • Sunne kommuner – WHOs norske nettverk
  • By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet
  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
  • Sund by – det danske WHO Healthy Cities-nettverket
  • Dundee – kommune i Skottland og medlem i WHO Healthy Cities
  • National Health Service (NHS) i Skottland.

Foto: Benjamin Suomela/norden.org