Fredrikstad kommunes overordnet mål for folkehelsearbeidet er bedret folkehelse og redusert sosial ulikhet i helse.

Strategien har tre delmål:

  1. Dreie en større del av innsatsen over mot helsefremming og forebygging.
  2. Satse på universelle tiltak, men med innsats dosert etter behov.
  3. Videreutvikle og satse på tverrsektorielt og nivåovergripende samarbeid.

Les mer om Fredrikstads folkehelsearbeid her. 

Les kommuneplanens samfunnsdel her.