§ 1. Navn

Nettverkets fulle navn er Sunne kommuner – WHOs norske nettverk. Nettverket er registrert som forening/lag/innretning/ideell organisasjon i Brønnøysundregisteret. Organisasjonsnummeret er 979 628 315. Registrert stiftelsesdato er 31.12.1994.

§ 2. Formål

Formålet med Sunne kommuner er å bidra til nettverksmedlemmenes arbeid med samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller.

§ 3. Medlemskap

 • Kriteriet for medlemskap er at kommunen eller fylkeskommunen slutter seg til nettverkets målsettinger, prinsipper og strategier gjennom politisk vedtak i formannskap/kommunestyre eller fylkesutvalg/fylkesting.
 • Hvert medlem utpeker én administrativ og én politisk kontaktperson. Den administrative kontaktpersonen ivaretar den løpende kontakten med nettverkets sekretariat, mens den politiske kontakten deltar på generalforsamling og sørger for utadrettet informasjon om nettverket i kommunestyre og utvalg.
 • Hvert medlem betaler en årlig kontingent som beregnes ut fra følgende utregningsnøkkel: Innbyggertall x 1,86 kr (i 2019). Kontingenten indeksreguleres årlig iht. Deflator. Det er satt en nedre ramme for kontingentbeløp på kr. 5.000 og øvre ramme på kr. 90 000. Fylkeskommuner betaler automatisk maksbeløpet.
 • Medlemmene forplikter seg til å informere om nettverkstilknytningen på sine nettsider, og til å rapportere om sitt folkehelsearbeid til nettverkets sekretariat.
 • Eventuell oppsigelse av medlemskapet må meddeles nettverkets sekretariat året i forveien, og senest under nettverkets generalforsamling det året.

§ 4. Generalforsamling

 • Nettverkets høyeste organ er generalforsamlingen. Den består av ordførere eller den ordføreren bemyndiger.
 • Generalforsamlingen avholdes årlig, før 1. juli, gjerne i tilknytning til nettverkssamlingen.
 • Innkalling med saksdokumenter sendes ut til medlemmene fire uker før forsamlingen.
 • I samsvar med utsendt innkalling og dagsorden skal generalforsamlingen behandle følgende saker:

1. Valg av møteleder og sekretær
2. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
3. Årsrapport med revidert regnskap
4. 5-årsstrategi og handlingsplan
5. Orientering om årets budsjett
6. Fastsette medlemskontingent
7. Velge leder, nestleder, styre etter forslag fra valgkomiteen, og en valgkomité på tre medlemmer etter forslag fra styret.
8. Vedta styrehonorar etter forslag fra styret.
9. Innkomne forslag. Forslag som skal behandles må sendes til sekretariatet senest to måneder før generalforsamlingen.
10. Fastsette tidspunkt og sted for neste års generalforsamling.

 • I forbindelse med generalforsamling skal det også arrangeres en konferanse.
 • Medlemmene bytter på å være vertskap for generalforsamlingen og tilhørende konferanse.
 • Vertskommunen eller -fylkeskommunen har ansvar for planlegging og gjennomføring i samarbeid med sekretariatet, og etter godkjenning av styret.

§ 5. Styret

 • Styret består av 5 medlemmer med to varamedlemmer, og velges for 2 år, korresponderende med den kommunale valgperioden. Henholdsvis to og tre av medlemmene er på valg hvert år for å sikre kontinuiteten. Varamedlemmer er på valg hvert år.
 • Styret skal bestå av både politiske og administrative kontaktpersoner, representanter fra både kommuner og fylkeskommuner, og ellers hensynta demografiske faktorer som kjønn, alder og geografi.
 • Andre viktige samarbeidsaktører, som statlige myndigheter, Kommunenes sentralforbund (KS), forskningsinstitusjoner, frivillige organisasjoner, interesseorganisasjoner og stiftelser, inviteres inn til styremøter og generalforsamlinger som observatør ved behov.
 • Styrets oppgaver:

a) Ansette daglig leder
b) Fastsette arbeidsbetingelser, arbeidsavtale og lønn for daglig leder og evt. andre medarbeidere
c) Vedta budsjett.
d) Være ansvarlig for nettverkets drift og utvikling, herunder å bestemme sekretariats sted.
e) Ansvar for å forberede sakslisten til generalforsamlingen.
f) Behandle og innvilge søknader om medlemskap.
g) Påse at sekretariatet forvalter nettverkets målsetting om å rekruttere flere medlemmer til nettverket.
h) Ansvar for å inngå partnerskapsavtaler og formelle samarbeidsavtaler med aktuelle folkehelseaktører på vegne av nettverket.

§ 6. Sunne kommuners sekretariat

 • Daglig leder driver nettverket etter styrets anvisning. Daglig leder er sekretær for styret.
 • Daglig leder står for den daglige prioriteringen av arbeidet, og har det daglige ansvaret.

§ 7. WHO Healthy Cities

Sunne kommuner er medlem av WHO Healthy Cities Network i Europa. Som nasjonalt nettverk skal Sunne kommuner oppfylle kriterier for medlemskap i denne sammenslutningen. Dette innebærer å følge WHO Healthy Cities’ faseprogram, og akkrediteres for hver femårsfase i nettverket.

§ 8. Strategi og handlingsplan

Det utarbeides en strategi for hver 5-årsperiode med nettverkets overordnede målsettinger og prioriterte satsingsområder. Denne vedtas av generalforsamlingen hvert 5 år.
For hvert kalenderår utarbeides det en handlingsplan som legges fram for generalforsamlingen til orientering.

§ 9. Endring av vedtekter

Vedtektene kan endres med 2/3 flertall av generalforsamlingen. Forslag til endringer i vedtektene skal fremmes senest 2 måneder før generalforsamlingen.

§ 10. Nedleggelse av Sunne kommuner

Generalforsamlingen kan med 2/3 flertall vedta å legge ned nettverket. Forslag om nedleggelse skal være fremmet ved utgangen av året før neste generalforsamling.

Nettverkets strategi for perioden 2020 – 2024